Добре дошли в нашия магазин!
Език: BG

Количка

0 артикула
  Език: BG
  • Меню

  Условия за ползване

  http://shop.parsy-bg.com e интернет страница, която представлява виртуална платформа за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма Парси и Ко ЕООД.

  Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите.  Парси и Ко има право да променя цените без да дължи предварително уведомление своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на продуктите.

  Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие на Парси и Ко ЕООД.

  Общите условия за ползване на уеб сайта регламентират отношенията, свързани с продажба и покупка на стоки и услуги от Парси и Ко ООД чрез Интернет сайта http://shop.parsy-bg.com

  Условията за ползване са публикувани на видно място в сайта и са достъпни са всички потребители.

  Основни понятия

  "Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на http://shop.parsy-bg.com. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите условия за ползване за  времето на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането му.

  "Продукт(и)" са предлаганите чрез сайта http://shop.parsy-bg.com  стоки за закупуване.

  "Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на Продукт(и) при условията, предвидени в сайта http://shop.parsy-bg.com  относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

  "Услуги" са всички действия, осъществявани от Парси и Ко ЕООД при предлагането, продажбата и доставянето на Продуктите от сайта http://shop.parsy-bg.com

  Обект на продажба са Продуктите, предлагани в сайта http://shop.parsy-bg.com  към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

  Продуктите, обект на продажба чрез сайта http://shop.parsy-bg.com , са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. Парси и Ко ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Продукти се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

   

  Способи за плащане

   

  След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избрания Продукт, по определения за това ред, Потребителят заплаща определена от сайта http://shop.parsy-bg.com  сума, съгласно чл.93 от ЗЗД, което има потвърдителна, доказателствена и обезщетителна функция, по отношение направената поръчка и не представлява авансово плащане по смисъла на чл. 53 от ЗЗП.

  След изтичане на 7–дневния срок по чл.55, ал.1 от ЗЗП, за доставките на стоки и услуги, по отношение на които този срок се прилага, платеното капаро се приспада от окончателната цена за извършената доставка.

  За стоките и услугите изброени в чл.55, ал.2 от ЗЗП, Потребителят заплаща направо цената на доставените Продукти, освен ако страните не се договорят друго.

   

  Рекламация

   

  Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, продукти подлежат на рекламация.

  Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

   

  Права и задължения на Потребителя

   

  Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от сайта http://shop.parsy-bg.com  по реда и условията, посочени в него.

  Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

  Потребителят има право на доставка на заявения Продукт и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта http://shop.parsy-bg.com .

  Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в сайта. Парси и Ко ЕООД, чрез сайта си http://shop.parsy-bg.com има право да обяви отстъпки от цените, които вече са калкулирани в продажната цена на предлаганите стоки, без да е необходимо допълнително да ги начислява. http://shop.parsy-bg.com  начин.

  Потребителите на сайта http://shop.parsy-bg.com  нямат право да разпространяват, променят, копират, продават, съдържание на сайта http://shop.parsy-bg.com  без изричното писмено разрешение на Парси и Ко ЕООД

   

  Права и задължения на Парси и Ко ЕООД, при управление на http://shop.parsy-bg.com

   

  Парси и Ко ЕООД не контролира начина, по който Потребителите използват сайта.

  Парси и Ко ЕООД, чрез сайтът си http://shop.parsy-bg.com  има  , но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на http://shop.parsy-bg.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Парси и Ко ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

  Парси и Ко ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Парси и Ко ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Парси и Ко ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Парси и Ко ЕООД

  Парси и Ко ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Парси и Ко ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на http://shop.parsy-bg.com и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

  Парси и Ко ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на  http://shop.parsy-bg.com във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Парси и Ко ЕООД.

  Потребителят е длъжен да обезщети Парси и Ко ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Парси и Ко ЕООД в нарушение на закона, настоящите Условия за ползване,  добрите нрави или Интернет етиката.

   

  Изменение на Общите условия

   

  Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Парси и Ко ЕООД, като  се задължава да уведоми Потребителя за промени в Условията за ползване, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с Условията за ползване, по този начин отказва изпълнение на поръчката, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

   

  Уведомления

   

  Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.